Positive resultater fra Salford Lung Study på astma

Positive resultater fra «Salford Lung Study» er nå publisert  i The Lancet og ble presentert på ERS i Milano. Studieresultatene indikerer at enkelhet i behandlingen av astma kan ha stor betydning for effekt. Studien møtte det primære endepunktet og viste at signifikant flere astmapasienter behandlet med Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol) oppnådde en bedring i astmakontroll sammenlignet med pasienter på optimalisert ”vanlig behandling” (71 % vs 56 %, p<0.001). Astmakontroll ble målt ved AstmaKontrollTest, og en klinisk signifikant bedring var definert som poengsum ≥20 eller en økning fra baseline på ≥3.  

Apotekforeningen har tidligere vist at 7 av 10 norske astma- og kolspasienter bruker inhalatoren feil. Når pasientene ikke tar medisinen på riktig måte, kan dette ha medisinske konsekvenser. Vanlige kliniske studier gjennomføres under strengt kontrollerte forhold med tett oppfølging. Tilnærmet alle pasientene tar medisinen som de skal. Pasientene er nøye valgt ut og utgjør kun en liten andel av pasientene i det virkelige liv. Disse studiene er nødvendig for å dokumentere effekt og sikkerhet av en medisin, men de gjenspeiler virkeligheten i liten grad. Normalt har pasientene flere sykdommer. Pasientene bruker også flere medisiner - og ikke alle tas som de skal. Det er lett å hoppe over en dosering eller ta medisinen feil, og vi vet lite om hvordan dette påvirker effekten.

Behovet for å vurdere effekt av en medisin i vanlig klinisk praksis har gjort at GSK tok initiativet til Salford Lung Study (SLS). SLS er en helt ny måte å gjøre studier på, hvor helseregistere brukes til å følge vanlige pasienter behandlet for astma i allmennpraksis. Studien ble gjennomført i Salford i Manchester og over 4000 pasienter var med. Pasientene ble tilfeldig valgt ut til enten å få det de normalt ville fått av legen, eller Relvar Ellipta. Hypotesen var at enkelthet (enkel inhalator brukt én gang daglig) vil føre til riktigere bruk og dermed bedre astmakontroll i «det virkelige liv», og den hypotesen ble bekreftet i studien.

Disse resultatene er i tråd med en tidligere, tilsvarende studie på kols, hvor pasientene fikk færre kols-forverrelser ved bruk av Relvar Ellipta.

Les mer om resultatene i GSKs globale pressemelding eller i The Lancet.*

FAKTA OM STUDIEN

  • 4233 astmapasienter deltok
  • Effekt ble målt ved grad av astmakontroll ved hjelp av astmakontrolltest. Dette er en selvevalueringstest med fem spørsmål. En klinisk signifikant bedring var definert som poengsum ≥20 eller en økning fra utgangspunktet på ≥ 3. 
  • Studien er et samarbeidsprosjekt mellom GlaxoSmithKline (GSK), North West e-Health (NWeH), University of Manchester, Salford Royal NHS Foundation Trust, NHS Salford, lokale fastleger og lokale apotek. 
  • Dette er en ny måte å gjøre studier på, hvor helseregistere brukes til å følge vanlige pasienter i nåtid

* Woodcock A, Vestbo J, Bakerly N.D et al. Effectiveness of fluticasone furoate plus vilanterol on asthma control in clinical practice: an open-label, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2017. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32397-8. Epub 2017 Sep 10.