GSKs MUSCA-studie viser at mepolizumab gir signifikant bedring i livskvalitet og lungefunksjon hos pasienter med alvorlig eosinofil astma

Hovedmålet med astmabehandling er å oppnå sykdomskontroll slik at pasienten opplever bedring i sine astmasymptomer og får redusert risiko for fremtidige hendelser som forverrelser, irreversibel luftveisobstruksjon og bivirkninger av behandling.3 Per i dag er det få behandlingsalternativer til pasienter med alvorlig eosinofil astma.

Målet med studien var å undersøke effekten mepolizumab har på pasientens helserelaterte livskvalitet (HR-QoL) ved å bruke St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) og andre mål på astmakontroll, inkludert lungefunksjon.

Å vise at en behandling kan forbedre den helserelaterte livskvaliteten til pasienter med alvorlig eosinofil astma adresserer et viktig udekket behov hos denne pasientgruppen. Resultatene av MUSCA-studien viste at SGRQ, et anerkjent mål for helserelatert livskvalitet (HR-QoL), ble forbedret med nesten det dobbelte av definert minstekravet til endring som har klinisk relevans for pasienten (MID). Resultatene viser at bedringen i livskvalitet som pasientene opplever er klinisk relevant for helsepersonell og deres pasienter.

Se også GSKs pressemelding (ifm første presentasjon av dataene).