Positive resultater fra Salford Lung Study (kols) publisert i NEJM og presentert på europeisk lungekongress

GlaxoSmithKline og Innoviva har i dag annonsert at resultatene fra den banebrytende Salford Lung Study (SLS) nå er publisert i New England Journal of Medicine (NEJM). Denne unike studien, hvor resultat på primært endepunkt ble rapportert i mai 2016, var designet for å gi verdifull informasjon om effekt og sikkerhet av Relvar® Ellipta® sammenlignet med vanlig behandling hos pasienter med kols i en vanlig, klinisk setting. Resultatene fra studien ble presentert på European Respiratory Society (ERS) kongressen 4. september i London (abstraktnummer OA249).

Hovedmålet med studien (primært endepunkt) var å se på forskjeller i forekomst av moderate og alvorlige kols-forverrelser. Studien viser at pasienter behandlet med Relvar® Ellipta®  hadde en signifikant reduksjon på 8,4 % i forekomst av kols-forverrelser sammenlignet med vanlig kols-behandling (95 % konfidensintervall: 1,1%-15,2 %, p=0.02). For ytterligere resultater (bl.a. effekt hos pasienter tidligere behandlet med kombinasjonspreparater, tid til første kols-forverrelse, besøk hos primær- og sekundærhelsetjenesten, effekt på livskvalitet – CAT), se pressemelding fra GSK sentralt: Positive results from the COPD Salford Lung Study published in the NEJM and presented at European Respiratory Congress

Se også:

En helt ny måte å gjøre kliniske studier på

Salford Lung Study viser at Relvar® Ellipta® er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser (24 mai 2016)