Incruse (umeklidinium) bedre enn tiotropium

Det er i dag publisert resultater fra en randomisert, kontrollert kols-studie som viser at effekten av Incruse Ellipta (umeklidinium) er bedre enn Spiriva (tiotropium), målt ved endring i lungefunksjon. Tiotropium er dagens mest brukte langtidsvirkende bronkodilatator. Incruse Ellipta (umeklidinium) er en ny bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å kontrollere symptomer hos voksne pasienter med kols. Inhalatoren Ellipta er utviklet for å minimere risikoen for feilbruk.

Om studien

Denne randomiserte, dobbeltblinde studien viste at Incruse (umeklidinium, 62,5 µg, én gang daglig) ga en statistisk signifikant forbedring i lungefunksjon sammenlignet med tiotropium (18 µg, én gang daglig), målt ved trough FEV1 i uke 12 (P<0,001). I per-protokollanalysen var forskjellen i behandlingseffekt 59 ml (95 % CI: 29, 88) for umeklidinium sammenlignet med tiotropium. I intention-to-treat-populasjonen var forskjellen 53 ml (95 % CI: 25, 81), som også var statistisk signifikant (P<0,001). Responder-analyser viste også at flere pasienter responderte (endring på mer enn100 mL i FEV1) i umeklidinium-gruppen sammenlignet med tiotropium-gruppen. De hyppigst rapporterte bivirkningene for både umeklidinium og tiotropium var hodepine (6 % i begge gruppene) og nasofaryngitt (5 % i begge gruppene). Den totale forekomsten av bivirkninger var 32 % i umeklidinium-gruppen og 30 % i tiotropium-gruppen. Forekomsten av alvorlige bivirkninger var 3 % i begge behandlingsgruppene. For mer informasjon om studien, se: Feldman G, Maltais F, Khindri S, et al. A randomized, blinded study to evaluate the efficacy and safety of umeclidinium 62.5 μg compared with tiotropium 18 μg in patients with COPD. Int J COPD 2016:11(1) pp 719—730 [PubMed]

Om Incruse og trippelbehandling ved kols

Innholdsstoffet i Incruse Ellipta, umeklidinium, er en langtidsvirkende muskarinreseptor-antagonist (LAMA) med 24-timers effekt, som betyr at Incruse kun tas én gang daglig. Umeklidinium er også LAMA-komponenten i den doble bronkodilatoren Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol). Den publiserte studien omhandler monoterapi med Incruse Ellipta og tiotropium. I dag brukes imidlertid tiotropium mye i kombinasjon med inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta-2-agonister (ICS/LABA) ved kols. Pasienten får da såkalt trippelbehandling – to bronkodilatatorer, samt et inhalasjonssteroid (for å forebygge forverrelser). I dette regimet har pasienten til nå måttet bruke to ulike inhalatorer, og ofte to ulike doseringsregimer (1 vs 2 ganger daglig).  Ved bruk av Incruse Ellipta i kombinasjon med Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/ vilanterol) vil trippelterapi forenkles; samme inhalatortype brukes, og begge gis én gang daglig, da alle virkestoff har 24-timers effekt.